Privacy verklaring Hegger Acupunctuur & Tuina

Dit document ontvangt u ook op papier bij bezoek aan de praktijk

Hegger Acupunctuur & Tuina is zich ervan bewust dat u vertrouwen in een zorgvuldige omgang met Persoonsgegevens in haar stelt. Op deze pagina laat Hegger Acupunctuur & Tuina weten welke gegevens zij verzamelt als u van haar diensten gebruik maakt en waarom zij deze gegevens verzamelt.

Hegger Acupunctuur & Tuina respecteert de privacy van alle cliënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld.

Algemene informatie over uw privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer:

Uw dossier
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier eventueel gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier: ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Bewaartermijn medisch dossier
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

Privacy op zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
Dit betreft:

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens
Cliënten hebben het recht op inzage, rectificatie en (gedeeltelijk) wissen van de persoonsgegevens. U kunt dit verzoek schriftelijk indienen.

Klachtrecht
Hegger Acupunctuur & Tuina vind het belangrijk van u te horen als u niet tevreden bent. Bespreek de klacht dan met uw therapeut, Wilma Hegger. Wij nemen een klacht altijd serieus en gaan direct aan de slag om uw klacht samen met u op te lossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u indien nodig geacht een klacht indienen bij de bij Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijze (KAB). Een brochure van KAB is verkrijgbaar op de praktijk.